10/27/16

























































Shigaraki. Tougei no mori. July ~ August, 2016.